FNP zet in op wissel locaties voor een AZC

Politiek
Afbeelding

HEERENVEEN - De FNP fractie in de gemeenteraad van Heerenveen kijkt met een goed gevoel terug naar de inbreng van de meeste fracties tijdens de commissie AZ van vorige week waarin de locatiekeuze voor een AZC in de gemeente Heerenveen besproken werd.

“De kommisje hat dúdlik makke dat de gemeenteried iepen stean bliuwt foar in AZC yn de gemeente mar stjoert oan op 1 of meardere lytse lokaasjes ferspraat oer de gemeente” aldus fractievoorzitter Ate Eijer “De kommisje folget hjirby de ynstek fan de FNP dy’t al yn septimber foarich jier mei dit útstel kaam. In moasje fan de FNP krige doe noch net de stipe fan de ried mar it doch bliken dat der sûnt septimber de fysjes fan de ferskillende fraksjes feroare binne. De riedsfraksjes reagearre hjirmei op de lûden út de mienskip mar sjogge ek nei de spriedingswet wêryn fêstlein is dat It Hearrenfean 277 asylsikers in plak jaan moat. Foar de FNP kin dit hiel best mei haadfêstiging van ûngefear 150 bewenners mei derneist 2 lokaasjes mei 75 bewenners. De partij tinkt dat hjirfoar wol romte is mar ek dat der folle mear draachflak is foar in lytser AZC mei meardere lokaasjes. Yntegraasje fan nije bewenners is op lytse skaal folle earder te realisearjen”, Alle eerdere genoemde locaties kunnen in het vervolg naar de zoektocht voor een AZC in de ogen van de FNP weer meegenomen worden. Als is Heerenveen West geen optie meer. Wel ziet de Frysk Nationale Partij naast een AZC voor 10 jaar mogelijkheden voor wissellocaties. “Dan binne lytse AZC’s mei maksimaal 75 bewenners wêr foar nije wenningen by doarpen boud wurde kinne. Dizze wenningen kinne dan nei 3 jier brûkt wurde foar sosjale wenningbou yn it doarp. Dernei ferhuzet dit lytse AZC foar de perioade fan 3 jier nei in oar doarp wêr’t dan ek in nije wenwyk ûntwikkele wurde kin” De FNP wil dit idee inbrengen in de raadsvergadering van 29 februari waar een definitief besluit wordt genomen over het vervolg van de zoektocht naar een geschikte locatie voor een AZC.