Voorlopig ontwerp herinrichting dorpskern Bantega is klaar

BANTEGA - Na de rioolwerkzaamheden en aanleg van glasvezel waar op dit moment aan wordt gewerkt, gaat gemeente De Fryske Marren in 2021 aan de slag met een herinrichting van de dorpskern van Bantega. In overleg met plaatselijk belang is daarvoor een voorlopig ontwerp gemaakt.

Het vervangen van het riool gaf ons aanleiding om ook kritisch naar de openbare ruimte te kijken: werk met werk maken. Zo is de verharding op een aantal plekken niet meer in goede staat. Ook vraagt het groen op een paar locaties om aandacht. Daarnaast functioneert het kruispunt Middenweg-Bandsloot (T-splitsing) onvoldoende. Het is ingericht als een soort shared-space, maar voldoet niet. Genoeg redenen om de Middenweg en deel Bandsloot aan te pakken.

Doel van het ontwerp
We willen een verkeersveilige, functionele en fraaie inrichting van de Middenweg en Bandsloot, zodat het karakter van een zogenaamd verblijfsgebied meer benadrukt wordt dan nu het geval is. In een verblijfsgebied is de ruimte niet alleen ingericht op (doorgaand) verkeer, maar ook op andere gebruikers zoals voetgangers en spelende kinderen.

30 km/u gebied
De Middenweg is een lange, rechte, doorgaande weg. Het verkeer bestaat voornamelijk uit personenauto’s en grote landbouwvoertuigen. Het ontwerp is zo vormgegeven dat op de Middenweg vier groenvakken die wegversmallingen vormen worden gerealiseerd. Dit heeft een snelheidsremmend effect. Daarnaast remt de kruising Middenweg-Bandsloot in de huidige situatie onvoldoende af. Vandaar dat in het ontwerp de kruising is vormgegeven als Y-splitsing. Hierdoor wordt het verkeer gedwongen om snelheid te minderen. Het voorlopig ontwerp doet zo veel mogelijk recht aan de functie van verblijfsgebied én aan een veilige verwerking van het verkeer binnen een 30 km/u zone.

Aantrekkelijkheid en leefbaarheid
Het ontwerp betekent een verfraaiing van deze locatie. Het dorp krijgt namelijk een meer groen karakter. Door het voetpad aan de westzijde van de Middenweg te laten vervallen, ontstaat ruimte voor brede groene bermen. De invulling van de bermen zullen we samen met het dorp oppakken. Een meer groene omgeving draagt bij aan de leefbaarheid.

Vier gebieden
Het ontwerp is voor het gebied tussen de noordelijke komgrens op de Middenweg, het plateau met de Jachtkamp aan de oostzijde en de aansluiting met de Broekenweg aan de zuidzijde. Er zijn een viertal gebieden te onderscheiden.

Het eerste is het gebied rondom het café. Dit bestaat onder andere uit een pleinachtige uitstraling. Het daadwerkelijke plein komt tussen het park met de JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) in te liggen. De rijbaan langs het café wordt in westelijke richting verschoven.

Het tweede gebied is de Bandsloot tussen het café en de Jachtkamp. Hier zal onder andere de rijbaan met betonsteen worden bestraat in plaats van de het huidige asfvalt.

Het derde gebied dat onder handen wordt genomen is de Middenweg tussen noordelijke komgrens en het café. Daarbij de noordelijke komgrens niet in het project meegenomen. De rijbaan ten zuiden van de komgrens blijft in asfalt, maar zal meerdere plaatselijke rijbaanversmallingen krijgen, die in groen worden uitgevoerd. Verkeer zal om de remmers heen moeten rijden of moeten wachten bij tegemoetkomend verkeer.

Meer groen is niet mogelijk
,,We hadden de Middenweg graag een meer groene uitstraling willen geven door het plaatsen van extra bomen langs de rijbaan. Helaas is hier door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond geen ruimte voor. Om toch een meer groene uitstraling te creëren, verwijderen we één van de twee voetpaden. Hierdoor kunnen we aan één zijde een brede groene berm realiseren die, in overleg met het dorp, met een bloemenmengsel kan worden ingezaaid'', aldus de gemeente.

,,De keuze is gevallen op het verwijderen van het westelijk voetpad vanwege een mooiere onderlinge afstand van de uitritten hier. Daarnaast liggen aan de westzijde in de huidige situatie een aantal krappe parkeerhavens. Door het voetpad te verwijderen ontstaat meer ruimte om volwaardige parkeerstroken bij de rijwoningen en de kerk te realiseren. Ook creëren we een losplek bij de ondergrondse afvalcontainers, zodat er een auto naast de rijbaan kan parkeren voor het weggooien van afval.''

Het laatste gebied dat in de herinrichting van Bantega wordt meegenomen is de Middenweg tot aan Broekenweg. Daar is bij de vervanging van het riool nieuw grijs betonsteen gestraat. Deze stenen worden met de herinrichting, samen met een deel van het voetpad, opnieuw gestraat zodat goed het aansluit op het gebied rondom het café.

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden