Positief eindsaldo van 9 miljoen euro DFM over 2020

Foto Pixabay

DFM - De Fryske Marren is 2020 geëindigd met een positief saldo van 9 miljoen euro. Het bedrag komt voor uit meevallers en lagere kosten.

Het positieve saldo komt vooral door het vrijvallen van voorzieningen vanuit wegen en vastgoed, meer inkomsten, € 1,7 miljoen, uit de verkoop van bedrijfsterreinen en € 1,8 miljoen minder kosten in het sociaal domein. Ook de kosten van de bedrijfsvoering zijn volgens de gemeente € 1,2 miljoen lager uitgevallen dan begroot.

Jos Boerland, portefeuillehouder financiën: “We zijn blij met dit positieve resultaat over 2020. Structureel blijft er onzekerheid door het uitblijven van voldoende rijksgeld om de kosten in onder meer de zorg te betalen”.

Invloed van de coronacrisis
De Fryske Marren ziet in de financiën ook de effecten van de coronacrisis terug. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vertraging in de realisatie van plannen op meerdere beleidsterreinen. ,,Ook is er minder gebruik gemaakt van inkomensregelingen van de gemeente, onder meer omdat inwoners en ondernemers nu gebruik maken van steunmaatregelen van het rijk. Er is op tijd ingespeeld op de gevolgen van het coronavirus door een crisisnota te maken in plaats van de gebruikelijke voorjaarsnota. Hierdoor hadden we tijdig zicht op de financiële effecten van de pandemie. In 2020 hebben we € 2,3 miljoen extra kosten gehad door corona, hiervoor zijn we deels met een bijdrage van € 1,7 miljoen gecompenseerd door het rijk.

Financiën blijven onder druk
Ondanks het positieve resultaat over 2020 blijft er onzekerheid over de toekomstige gemeentelijke financiën, zo laat de gemeente weten. ,,Dit komt omdat er vanuit het kabinet nog geen duidelijkheid is over belangrijke landelijke dossiers voor gemeenten, zoals structurele rijksmiddelen voor de jeugdzorg, de aanzuigende werking op de huishoudelijke hulp door een verlaging van het Wmo-abonnementstarief en de herverdeling van het gemeentefonds.'' Men verwacht hier na de kabinetsformatie meer duidelijkheid over te krijgen.

€ 1,5 miljoen euro bezuinigingen
In de perspectiefnota 2022 staan de plannen vanuit het college voor het nieuwe begrotingsjaar. De nota vermeld bezuinigingen voor een bedrag van € 1,5 miljoen vanaf 2023. Voor € 0,8 miljoen daarvan is in de perspectiefnota 2022 invulling gegeven. Ook zijn er verschillende investeringsplannen. ,,Hierin is een aantal aanmeldingen meegenomen waar de komende tijd nog verder invulling aan wordt gegeven, waardoor de kosten nog niet exact bekend zijn. Denk aan lopende trajecten zoals Brûsplak Joure, huisvesting verenigingen Balk en realisatie sportpark VV Renado en VVI.''

Besluitvorming financiële proces
De raad vergadert in het Petear van 16 juni over de perspectiefnota, op 21 juni over de jaarrekening en voorjaarsnota waarna de besluitvorming is gepland voor de raadsvergaderingen van 30 juni en 7 juli.