Plan recreatiewoningen Balk aangepast na gesprekken: 37 in plaats van 43 woningen

Foto De Fryske Marren

BALK - Er zijn plannen voor een recreatiepark met vakantiewoningen in de buurt van de huidige camping Marswâl, net buiten Balk, aan het Sleattemer Mar. Op basis van gesprekken met onder andere natuurorganisaties, omwonenden en de provincie is het plan door de ontwikkelaar aangepast ten opzichte van een eerdere versie van de plannen.

,,Daarmee ligt er nu een plan dat niet alleen goed is ingepast op de locatie, maar ook als voorbeeld kan dienen voor toekomstige recreatieontwikkelingen'', aldus gemeente De Fryske Marren. Het college legt binnenkort de aangepaste bestemmingsplanwijziging voor aan de gemeenteraad.

Minder woningen, meer groen
De meest opvallende wijziging in het plan is het verminderde aantal recreatiewoningen. In het nieuwe plan is ruimte voor nog maar 37 recreatiewoningen tegenover de eerdere geplande 43. Rondom de woningen is veel ruimte voor groen en water, en het plan wordt landschappelijk beter ingepast door bijvoorbeeld geen hoge bomen te gebruiken en vogelvriendelijke groene buitenverlichting.

Minder impact op weidevogels
Door de aanpassing van het plan is de impact op de natuur, met name op het gebied van weidevogels, flink teruggebracht. Door de nieuwe contouren van het plan is het gebied dat verstoord wordt toegenomen met 1,88 hectare. Dit was eerst 5,22 ha. De resterende verstoring wordt gecompenseerd door een (ruimere) bijdrage per verkochte kavel in weidevogelcompensatie van ontwikkelaar Kontour Vastgoed aan de provincie Fryslân. Er wordt een royale verstoringsafstand aangehouden tot de dichtstbijzijnde cluster nesten, waardoor er nog maar 37 woningen gepland zijn.

Veel economische effect
Een belangrijk argument voor het college om mee te werken aan de plannen is de economische impact die het park zal hebben op Balk en omgeving. Naar verwachting zal het park zorgen voor zo'n 50 voltijdbanen in de regio en er zal jaarlijks ongeveer €4 miljoen euro worden besteed. Doordat het park het hele jaar rond open is, zullen de werkgelegenheid en uitgaven niet alleen seizoensgebonden zijn. Een vergelijkbaar recreatiepark in Delfstrahuizen laat zien dat de economische impact op de lokale omgeving significant is.

Bestemmingsplan op agenda gemeenteraad
Het college vindt het aangepaste plan goed ingepast op de locatie en binnen de structuurschets Balk uit 2005 en het Masterplan Waterfront Balk uit 2021. Wethouder Roel de Jong: “Dizze planfoarming is in foarbyld fan hoe't wy rekken hâlde mei de krityske lûden út'e mienskip by stridige belangen en funksjes, natuer en rekreaasje, fan in gebiet. Neffens ús hat dat laat ta in plan foar in rekreaasjepark dat goed past yn de omjouwing.”

De gemeenteraad behandelt na het zomerreces het voorstel voor de bestemmingsplanwijziging. Dat gebeurt tijdens het Petear op 25 augustus en Debat en Beslút op 8 september.