Informateur De Fryske Marren adviseert coalitie van vier partijen

Foto FNP / Rogier Bos

DFM - Informateur Tytsy Willemsma in De Fryske Marren adviseert naar aanleiding van haar gesprekken een coalitie van vier partijen: FNP, PvdA, VVD en GroenLinks. Donderdag zijn de fracties ingelicht.

Tytsy Willemsma: “Mei dizze fjouwer partijen leit der in goed fûnemint om in koälysje te foarmjen, dy’t op in breed draachflak yn de ried rekkenje kin. It is no oan de partijen om mei inoar yn petear te gean.”

Draagvlak
Uit de verkiezingen kwam de FNP naar voren als de grootste partij met zeven zetels. Zij hebben daarom het initiatief genomen om de informateur aan te wijzen. Tytsy Willemsma is op 24 maart aan de slag gegaan. De afgelopen weken heeft zij gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad.

De uitkomst is dat een samenwerking tussen FNP, PvdA, VVD en GroenLinks een goede basis vormt. Tytsy Willemsma: “De opdracht wie; lit alles iepen! Sjoch net allinne nei it tal riedssitten of wa’t wûn of ferlern hat, mar hifkje hokker koälysje fan hokker gearstalling dan ek, op breed draachflak yn de ried rekkenje kin, ûnderling it goede gefoel by inoar hat en dy't mei inoar in ‘stoarmke’ trochstean kin.”

De beoogde coalitie heeft zestien zetels in de raad. Het eindrapport wordt op 19 april in de raad in een extra raadsvergadering toegelicht.