In 2040 afname Friese bevolking met 20.000 mensen

Illustratie Jan Willem van Aalst

FRYSLÂN - Onlnags werden de cijfers van de Friese bevolkingsprognose 2020 bekend. Deze cijfers zijn verwerkt in een factsheet. Later in het jaar volgt een dashboard waarin, zo mogelijk, de  gevolgen van de coronacrisis zijn verwerkt. Gemeentes, de provincie en allerlei andere partijen stemmen hun beleid af op De Friese bevolkingsprognose. Het is ook de basis voor onder andere de woningbouwafspraken.

De provincie Fryslân houdt bij alles wat zij doet rekening met de demografische ontwikkelingen. Gedeputeerde Fokkinga: “Demografyske ûntwikkelings hawwe in soad ynfloed op allegearre saken yn ús libben. Friezen jouwe oan dat hja it wenjen en libjen yn ús provinsje tige wurdearje. Dat wolle wy sa hâlde. Wy bringe regelmjittich in Fryske befolkingsprognoaze út sadat wy allegearre partijen stypje kinne by it nimmen fan besluten foar har belied, no en yn de takomst. Binne der wichtige feroarings yn trends, dan kinne hja dêr op ynspylje.”

Trends
Demografische veranderingen zijn van alle dag. Mensen worden immers ouder, ze krijgen kinderen of komen te overlijden. Daarnaast veranderen woonsituaties doordat mensen gaan samenwonen, scheiden of omdat ze verhuizen naar een andere Friese gemeente of naar een ander deel van het land. Dat heeft invloed op zaken als ontgroening (minder jongeren), vergrijzing (dubbelop: meer ouderen en meer oudere ouderen), bevolkingsdaling (geleidelijk) en de huishoudensgroei (afnemend).

Het zijn structurele trends waar Fryslân (net als andere delen van Nederland) al langere tijd mee te maken heeft. Dit heeft alles te maken met de zogenaamde babyboom-generatie. Deze generatie is geboren tussen 1945 en 1950. Omdat we steeds ouder worden én omdat we sinds de jaren ’60 minder kinderen zijn gaan krijgen, hebben we na het overlijden van de babyboomgeneratie structureel te maken met een kleinere bevolkingsomvang. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld basisscholen moeten sluiten, dat de vraag naar  woningen afneemt en verandert, dat het gebruik van zorgvoorzieningen stijgt en dat het voor bedrijven in bepaalde sectoren lastig is om (goed gekwalificeerd) personeel te vinden.

De belangrijkste ontwikkelingen
Fryslân kent nu ongeveer 650.000 inwoners. In 2040 zal dat zijn afgenomen tot 630.000. De prognose laat zien dat er, ondanks de afname van het totaal aantal inwoners, er een forse toename van het aantal ouderen wordt verwacht. Het aantal 65-plussers zal met zo’n 35% toenemen van 140.000 in 2020 tot 188.000 personen in 2040. Binnen deze groep zal het aantal 85-plussers zich meer dan verdubbelen.

Alle leeftijdsgroepen jonger dan 65 jaar, nemen tot 2040 af in aantal. De groep 45 tot 65 jaar kent met -23% de grootste afname. Het aantal kinderen tot 15 jaar zal met 5% afnemen.

Het aantal huishoudens groeit iets langer door dan het aantal inwoners. Van 295.000 huishoudens in 2020, is er nog een lichte groei naar 305.000 huishoudens in 2035. Hierna neemt het aantal huishoudens weer af naar 205.000 in 2050. Vooral het aantal 1-persoons huishoudens zal nog groeien: van 110.000 in 2020 tot 130.000 huishoudens in 2040. Dit zijn voor een groot deel alleenstaande ouderen.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden