Hoitepolder bij Langweer moet exprimentele 'energiepolder' worden

Foto De Fryske Marren

LANGWEER - Ten noorden van Langweer ligt de Hoitepolder van ongeveer 72 hectare op een eiland.  De polder is eigendom van drie partijen: 2,5 hectare van gemeente De Fryske Marren, 25 hectare van de kerk in Langweer en de rest is in handen van landbouwmakelaar Theo Wijntjes uit Elsloo. De kerk heeft het initiatief genomen om van het eiland een voor Nederland unieke ‘energiepolder’ te maken. Als dat gebeurt zal het grasland plaatsmaken voor natuurinclusieve landbouw en zonnepanelen. Natuurinclusief betekent dat de natuur niet alleen optimaal gebruikt wordt, maar dat die ook gespaart en verzorgt wordt. 

De omschakeling levert minder CO2 uitstoot en waarschijnlijk de terugkeer van weidevogels in het gebied op. De Fryske Marren laat weten dat het college van B & W enthousiast is over het initiatief. Het plan wordt gezien als een interessant experiment om in de praktijk na te gaan of verschillende doelen in één gebied kunnen worden gecombineerd.

Maaigras maakt plaats
Op dit moment wordt de Hoitepolder voornamelijk verpacht als grasland. Deze wijze van landschapsbeheer brengt met zich mee dat er weinig weidevogels zijn en dat de biodiversiteit beperkt is. Door in te zetten op natuurinclusieve landbouw met verhoging van het waterpeil stopt niet alleen de bodemdaling en veenafbraak van het land, ook krijgt de weidevogel ruimte en worden kansen op biodiversiteit verhoogd.

Kwetsbaar
De energiepolder ligt in een landschappelijk kwetsbaar gebied. Een deel van de polder wordt vrijgemaakt voor kleine zonnevelden. Wethouder Roel de Jong: “Dit plan vraagt om zorgvuldige inpassing in het open landschap. Welk effect bijvoorbeeld de zonnevelden op de weidevogel gaat hebben is ook nog niet bekend.”

Door het beperken van de CO2 uitstoot in het veengebied kunnen er CO2 certificaten verkocht worden via de Valuta voor veen methodiek. Wethouder Frans Veltman: “De opbrengsten van die opwek zijn een belangrijke compensatie voor de verminderde inkomsten door de pachter. Samen met de opbrengsten uit de energieopwekking rekent men op deze wijze op een rendabele bedrijfsvoering.”

Plannen worden verder uitgewerkt
Het college heeft in reactie op het principeverzoek aangegeven een ‘positieve grondhouding’ te hebben. De initiatiefnemers, de eigenaren van de grond, zullen de plannen verder uitwerken in samenwerking met inwoners en overheden. De gemeenteraad van De Fryske Marren moet het plan verderop in het proces nog goedkeuren via een bestemmingsplanwijziging.