College DFM bestempeld De Stuit als locatie voor Brûsplak Joure

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

JOURE - Ondanks dat omwonenden zich tegen hebben uitgesproken, is het college van De Fryske Marren van mening dat De Stuit de beste locatie is voor Brûsplak Joure. De gemeenteraad wordt gevraagd daarvoor het benodigde krediet van € 6.462.600,- beschikbaar te stellen. De totale upgrade moet in totaal 6,5 miljoen euro gaan kosten.

,,Het Brûsplak is belangrijke sociale en culturele ontmoetingsplek voor en door ‘de mienskip’ van Joure. Samen dragen zij daarom ook zorg voor de exploitatie, het beheer en een deel zelfwerkzaamheid'', aldus DFM.

Uitgebreid onderzoek naar verschillende huisvestingsmogelijkheden
Het college van gemeente De Fryske Marren heeft de afgelopen maanden in de volle breedte onderzocht hoe de gemeente om kan gaan met de huisvesting van culturele en maatschappelijke organisaties in Joure. Daarbij is gebruik gemaakt van het eerder uitgevoerde onderzoek en het advies van de projectgroep.

Daarnaast heeft het college ook verschillende andere mogelijke scenario’s voor huisvesting bekeken en onderzocht. ,,Uit dit uitgebreide onderzoek blijkt dat locatie De Stuit niet alleen vanuit het perspectief van de betrokken verenigingen de beste oplossing biedt, maar ook vanuit de gemeentelijke belangen.''

Financieel beter
Sporthal De Stuit wordt nu gebruikt door de omliggende scholen voor onder andere het bewegingsonderwijs en een aantal verenigingen, waaronder de sportvereniging CSC. ,,De bezettingsgraad is niet optimaal en de exploitatie is niet kostendekkend. Daarnaast moet het pand binnenkort verduurzaamd worden. Door het Brûsplak in De Stuit te realiseren ontstaat door een goede bezetting, een sterkere exploitatie.''

Ook geeft de gemeente aan dat De Stuit een upgrade krijgt ,,waardoor een toekomstbestendig, duurzaam, maatschappelijk pand met dubbelfunctie ontstaat. Daarnaast spelen de centrale ligging en de brede synergiemogelijkheden tussen sport, cultuur, sociaal-maatschappelijk en onderwijs een belangrijke rol bij de keuze voor De Stuit.''

Wethouder is grutsk
Samen met huisvestingsadviesbureau Lindhorst heeft de projectgroep onderzocht hoe en waar het Brûsplak het beste gerealiseerd kan worden. Hun voorkeur ging daarbij uit naar locatie Sporthal De Stuit. De projectgroep heeft het onderzoek met haar advies voor de zomer aangeboden aan het college van gemeente De Fryske Marren.

Wethouder Roel de Jong: “Ik bin tige grutsk op it wurk dat de projektgroep de ôfrûne jierren ferset hat. De projektgroep bestiet foar in grut part út ynwenners. Troch har bysûnder grutte ynset is der in goed trochtocht en breed droegen advys oan it Kolleezje oanbean.

Het college streeft naar behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering van 27 oktober. Voorafgaand aan deze vergadering vindt op 6 oktober een Petear plaats.