FUNuitjes voor jonge mantelzorgers: “Makkest nije freonen, dy ’t snappe watst thús hast”

In editie 02-2022 (februari) van GrootDeFryskeMarren ging Annieck Bos, buurtwerker van Sociaal Werk De Kear, in gesprek met Nynke. Nynke is jonge mantelzorger voor haar moeder die artritis psoriatica - een vorm van reuma - heeft. Via gemeente De Fryske Marren kwam Nynke in contact met De Kear en ging ze mee naar een FUNuitje in Snowworld. Nynke blikt terug: “Dat wie sa leuk, dat wy kontakt mei jim hâlde woene, mar foaral my de oare jonge mantelsoargers.”

Annieck Bos: “Nynke is heel sociaal. Wanneer ze meegaat naar FUNuitjes of wanneer ik Nynke zie op het kamp, dan kan ik vaak alleen maar genieten van wie ze is en hoe ze met andere jeugd omgaat. Ze praat vaak met iedereen, laat iedereen in zijn of haar waarde en helpt wanneer iemand dat nodig heeft.” Annieck vraagt haar of dat ook komt door haar situatie thuis. “Ik help minsken graach, mar ik wit net as ik dat rapper doch as oare minsken”, zegt Nynke. “Mar as d'r wat is, dan bin ik der sa gau mooglik, dat kloppet wol, ja.”

 

“Elkenien fielt him wolkom”

De vraag waarom ze eigenlijk bij alle FUNuitjes is, is voor Nynke niet zo moeilijk. “Oh, ik fyn dat hiel leuk en ik sjoch dan alle oaren wer. Foaral om't ik se no in pear jier ken. Dan appe wy elkoar; ‘geane jim ek?’ ‘Oh wat leuk, ik gean ek.’ It is gewoan in hiel leuke groep en elkenien is en fielt him tink ik wolkom!”

Annieck: ‘Wanneer ik Nynke zo enthousiast hoor praten over de groep, vraag ik me af wat het verschil is met haar vriendinnen die ze waarschijnlijk wekelijks of dagelijks ziet. Bespreekt zij haar ‘zorg’ ook of is dat toch anders bij vriendinnen. Nynke: ‘Oe, drege fraach, ik tink dat we it thús oer oare ûnderwerpen ha as mei myn freonen. Ek omdat je inoar minder faak sjogge, mar ek omdat je witte dat elkenien thús soargen hat en der hiel maklik oer prate kin. Net dat it in swier petear is, mar der koart oer prate is fijn.”

 

Zomerkamp

Annieck denkt dat de buurtwerkers van De Kear nog lang niet alle jonge mantelzorgers op de FUNuitjes hebben gezien. Niet dat dat per se hoeft natuurlijk, misschien hebben andere jonge mantelzorgers de uitjes niet nodig of vinden ze het te spannend om mee te gaan. Annieck vraagt Nynke of ze het belangrijk vindt dat De Kear deze uitjes blijft organiseren. Nynke: “Jaseker, bern dy't ek wat yn 'e famylje hawwe, treffe dan oaren mei in soarch en troch tegearre te sparren komme je er ek efter dat wat je yn 'e famylje hawwe net normaal is. En ik fernim en tink dat we dêrom wol in bytsje bedoarn wurde kinne. En it is fansels gewoan hiel leuk tegearre.” 

 

Annieck en Nynke halen het zomerkamp weer even aan en ze bespreken de grappige momenten en leuke dingen van het kamp, en activiteiten die ze volgend jaar misschien kunnen doen. Annieck vraagt Nynke wat een zomerkamp anders maakt dan een FUNuitje van een dagdeel. Nynke: “Ja, it kamp duorret langer en je binne gewoan folle langer mei elkoar. It is oars omdat je folle mear yntym mei elkoar binne en je werklik mear tiid hawwe om te genietsjen.” Nynke heeft tijdens het zomerkamp echt het gevoel, dat ze even niets hoeft te doen. “De tinte is en bliuwt altyd in puinhoop. Dat bliuwt dus in soarch, haha. Mar foar de rest... Nee, foar de rest hoege we net sa folle te dwaan, dat is hiel moai.’”

 

Even ontzorgen

Nynke is er zich heel bewust van dat ze jonge mantelzorger is. Het lijkt haar ook heel leuk én goed om andere jonge mantelzorgers te bereiken zodat zij ook even ontzorgd kunnen worden. Gastlessen op school zouden dan ook een mooi initiatief kunnen zijn, menen Annieck en Nynke. Nynke moet lachen. “Ja, in hiel moai ynisjatyf. At se dan oplette, haha. Dan witte se better wat it is. Dat se miskien yn harren omjouwing ek minsken hawwe dy't jonge mantelsoargers binne en wat it betsjut. Dêrneist hearre jonge mantelsoargers wat der foar harren te dwaan is en hoe leuk dat is! Ik soe it leuk fine as der wat nije jonge fersoargers by ús groep komme, want der binne heus wol in pear mear dy wy noch net kenne. Gean lekker in kear mei, makkest nije freonen en kinst mei leeftiidsgenoatsjes prate, dy ’t snappe watst thús hast.”

“Ik gun het elke jonge mantelzorger om zulke mooie momenten samen met ons te beleven dus ik hoop ook écht dat jonge mantelzorgers contact met onze organisatie opnemen en mee willen doen aan onze activiteiten”, besluit Annieck. “Dat we allemaal iets meer naar elkaar omkijken en er nóg meer voor elkaar zijn. Dat is waarom ik dit werk doe. Veel jongeren vinden dit normaal of vanzelfsprekend maar je hoeft het niet alleen te doen!”

 

Contact

Ben je een ouder/verzorger of zelf een jonge mantelzorger en zou je graag een keer met ons willen praten? Neem dan contact op met het Mantelzorg Informatie Punt De Fryske Marren. Mail naar mantelzorg@sociaalwerkdekear.nl of bel naar 0513-334270.